سسسسس

مستند گزارشی راه وصال رونمایی شد

گزارشی مستند، از سیاست‌ها و فعالیت های علمی، تربیتی و پژوهشی مدرسه علمیه امام خمینی ره گلپایگان، در قالب مستند گزارشی راه وصال با موضوع تبیین رسالت حوزه های علمیه و جایگاه آن در شرایط امروز جامعه