سسسسس

نشست صمیمی و تعاملی مدیران و کادر حوزه های علمیه سه شهر گلپایگان، خوانسار و خمین

نشست صمیمی مدیران و کادر حوزه های علمیه امام خمینی ره و آیت الله العظمی گلپایگانی ره و آیت الله علوی ره خوانسار و امام خمینی ره خمین